MCM är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015

Miljöpolicy
Företagets verksamhet är inriktad på konstruktion och tillverkning av metall- och plastprodukter.

Företagets strävan och skyldighet är att minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt och rimligt.

I vårt kontinuerliga miljöarbete ska vi sträva efter ständiga förbättringar. Vi ska minimera uppkomsten av föroreningar och avfall. Sortering/separering och transport för omhändertagande ska ske enligt fastställda rutiner.

Vi ska säkerställa bästa möjliga hantering av kemikalier och farligt avfall. Vårt sätt att hantera miljöfrågorna ska inge förtroende hos anställda, kunder och omvärld och tjäna som säljargument.

Vi lever upp till den miljölagstiftning och övriga miljökrav som berör företaget.